Mã số cá nhân

Giới thiệu dịch vụ

  • Mã số cá nhân (Personal Identification Number - PIN) là mã số khách hàng sẽ được cấp khi hòa mạng một số thuê bao (hiện tại áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động và đa dịch vụ), mã cá nhân là mã định danh khách hàng khi thực hiện các giao dịch với Viettel.
  • Mã số cá nhân góp phần tăng cường tính bảo mật thông tin của KH.
  • Mã số cá nhân sẽ có chức năng là định danh khách hàng khi thực hiện các giao dịch với Viettel. Với MSCN khách hàng sẽ tự thao tác đăng ký mới, thay đổi, hủy… một số dịch vụ của Viettel.
  • Giá cước: Miễn phí

 

Cách sử dụng dịch vụ

  • Cấp và tra cứu Mã số cá nhân

Soạn tin theo cú pháp:   TRAMA_SĐT1_SĐT2_SĐT3 gửi 143

Trong đó:

"_" Là khoảng cách

 “SĐT1”, “SĐT2”, “SĐT3” là 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc (phát sinh cuộc gọi và tin nhắn đi trong vòng 60 ngày kể từ ngày n-3, với n là ngày yêu cầu cấp/tra cứu Mã số cá nhân.

 

  • Đổi Mã số cá nhân

Soạn tin theo cú pháp:    DOIMA_MACU_MAMOI_MAMOI gửi 143

 

  1. Hủy Mã số cá nhân

Soạn tin theo cú pháp:    HUY_MASOCANHAN gửi 143

Trong đó:

MASOCANHAN là mã số cá nhân của khách hàng.

"_" Là khoảng cách
 

 

Lưu ý:

 

Định dạng Mã số cá nhân bao gồm 6 ký tự (cả chữ và số) không có dấu cách, không có ký tự đặc biệt.